Záruky na servis

Na každý servis by měla být adekvátní záruka, která odpovídá povaze a stavu daného zařízení. Je pravdou že jsou záruky a "záruky". Servis, tedy služby jsou obchodním artiklem, jako je každý jiný. Veliký rozdíl v záruce na servis je u zboží opravovaného v záruční lhůtě a jiný přístup k servisu a jeho záruce je u zařízení, které je již mimo záruční lhůtu dodavatele, či výrobce.

Záruční servis:

 • Poskytuje se v rozsahu definovaném (určeném) zpravidla výrobcem nebo dodavatelem.
 • Záruka na výrobek se prodlužuje o dobu provádění servisních služeb (od doby přijetí do servisu do vyrozumění a odběru klientem). Uvedená doba by však neměla přesáhnout max. 30 dní.
 • Záruční servis musí být proveden ve stanovené lhůtě uvedené v Občanském zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.), dodacích podmínkách či individuálně sjednané v kupní smlouvě.
 • U zboží, které je sice v záruce, ale nebyly u něj ze strany klienta splněny podmínky pro uplatnění záruky se postupuje jako by byla oprava pozáruční.
 • Uplatnění záruky na servis může být pouze v rozsahu servisních prací, které byly učiněny pro uvedení zařízení do bezvadného stavu.
 • Pokud není výslovně uvedeno, nebo pokud si klient nepřeje opravit i případné další zjištěné či vzniklé závady postupuje se tak, jakoby závada neexistovala a tudíž nelze na ní v rámci záruky na servis takovou záruku uplatňovat.
 • Pokud byl klient na další zjištěné nebo vzniklé závady upozorněn lze i následný záruční servis odmítnout.

Pozáruční servis:

 • Pozáruční servisem jsou myšleny veškeré činnosti, které nespadají, resp. které nelze považovat za záruční.
 • Poskytování záruky na pozáruční servis je v rozsahu stanoveném zákonem a současně typem, rozsahem a vlastnostmi servisu. Nejčastěji by záruka na takový servis měla být 3 - 6 měsíců, případně i více.
 • Několikadenní záruky nebo záruky na vyzkoušení se mohou vyskytnout pouze v případě, že je o tom klient předem informován a souhlasí-li s takovým postupem. Takový rozsah záruky nelze rozhodně považovat za standardní. Nejčastěji se využívá takové záruky pro dočasné, či nouzové řešení, ale…
 • Z logiky věci vyplývá, že na provedené opravy (služby i náhradní díly) lze uplatňovat záruky, ale pouze pokud se prokáže příčinná souvislost závady s provedenými servisními pracemi.
 • Je zřejmé, že se záruka na provedenou opravu a případný díl se omezuje pouze na provedený servisní zásah. Velmi těžko lze uplatňovat záruku na cokoliv co se servisem nesouviselo, nebo to co servis nevyměňoval.
 • I přes výše uvedený bod lze uplatňovat záruku i na zbytek „neopravné“ části zařízení. Např. při servisu notebooku může dojít k jeho demontáži a opětnému sesazení. V takovém případě na ono „sesazení“ je též záruka, ale opět je třeba při uplatňování takové záruky komunikovat se servisním pracovištěm a zjistit, zda jde o provozní závadu, nebo vadu vzniklou špatným zásahem do zařízení.
 • Pozáruční servis může probíhat jak časově tak i rozsahem prací odlišným způsobem než servis záruční. Je ale nutné se servisem vše dobře projednat a případné nestandardní nebo nadstandardní dohody si vzájemně písemně potvrdit. Co je psáno, je dáno!!!
 • U pozáručního servisu je též důležitá komunikace s technikem. Pokud technik velmi často nereaguje na vaše dotazy a výzvy (je-li to v rozumné míře a je-li to možné) je takový servis naprosto nevhodný.
 • I rozsahem malé servisy mohou mít lepší výchozí podmínky než ty veliké, protože si svého zákazníka váží.
 • Pokud nesouhlasíte s provedením servisu v rozsahu nabízeném technikem, informujte se případně u jiného technika či v jiném servisu. Pokud jsou výrazné rozdíly v nabízených službách (cena, záruka, nabízená kvalita, typy náhradních dílů, atp.) vždy si vše důkladně projděte a promyslete v čem je onen známý „háček“. Porovnejte si co vám každý ze servisů, či techniků nabízí a které řešení je pro vás významnější (lepší). Nikdy se nenechte strhnout nízkou cenou, protože kvalita servisu, rozsah provedených služeb a kvalita náhradních dílů patrně bude vždy na váš úkor.

Jak uplatnit Právo z vadného plnění (dříve reklamaci) v servisu?

Nesouhlasíte-li s provedenou opravou včetně jejího návrhu a domníváte se, že je oprava neadekvátní, nekvalitní, nevhodná, nepřijatelná, či máte jakékoliv pochyby v souvislosti se servisem pak máme pro vás několik dalších užitečných rad.

 1. Nejprve se zkuste se servisním střediskem domluvit a vzájemně si předložit informace a argumenty, aby k nedorozumění nedošlo jejich jen nedostatkem. Mnohdy stačí celou záležitost prokonzultovat s nadřízeným daného technika.
 2. Uzná-li servis svojí chybu (případně její podíl), pak je na vás i servisu jak se dohodnete, jaká bude případná kompenzace a následný postup.
 3. Neuzná-li servis nebo servisní technik podíl své chyby a přesto jste přesvědčeni s přihlédnutím k bodu 1), že jste v právu a servis není ochoten celou záležitost řešit smírnou cestou pak se můžete zkusit dohodnout, že necháte danou závadu a její opravu přezkoumat jiným adekvátním servisem, na kterém se vzájemně (pokud možno písemně) předem shodnete. Dále pak zpravidla postupujete dle vyjádření nezávislého servisu.
 4. Neuzná-li servis nebo servisní technik podíl své chyby, ale nechce dále diskutovat, komunikovat a řešit daný problém, pak je ještě možnost oslovit soudního znalce v oboru, který vypracuje nezávislý posudek (samozřejmě za patřičnou cenu), který už má v případě soudního peocesu důkazní hodnotu. Pozor, je nutné si uvědomit, že ne vždy musí být posudek jednoznačný a už vůbec nemusí být v souladu s vašimi názory!!! Jsou-li informace v posudku v neprospěch servisu a pokud by servis na takový posudek reagoval smírně, tedy by uznal na základě posudku soudního znalce chybu, pak nejen že by mělo dojít ze strany servisu k odstranění závady, ale máte též  právo na úhradu poplatku za soudního znalce.
 5. Neuzná-li servis výrok soudního znalce za předpokladu uvedeného v bodě 4., pak je ještě možnost využít tzv. rozhodčího řízení, které je vedeno podobně jako řízení soudní. Výhodou je vyšší rychlost a nižší finanční nároky při řešení sporu.
 6. Poslední, ale zároveň nejdelší a nejvíce zatěžující variantou je soudní řízení. Zde je výkon rozhodnutí zcela jasný a jednoznačný. Takové řešení by však mělo být až absolutně poslední, když již selžou ostatní možnosti.
   

Ransomware

Dávejte si v současné době pozor na viry typu Ransomware. Jde o velmi nebezpečnou nákazu, která způsobí zašifrování dat na Vašem pevném disku i v síti. Odvirování je velmi problematické, neboť jde o tzv. plovoucí kód, který jen tak lehce, mnohdy vůbec nejde dešifrovat. Proto naše rada je ZÁLOHUJTE !!!

29.9.2016

Naše dotazy nás inspirují a občas se nestačíme divit, jaké neuvěřitelné \"věci\" nám dokážou obchodníci a eshopy prodat, nebo dokonce vnutit. Nenechte se zmást reklamami různých pozemšťanů a mimozemšťanů, či jiných maskotů. Používejte selský rozum a neváhejte se poradit s odborníky. Ne však s těmi co u nich nakupujete.

29.02.2016

Důležité: pro ant. produkty ESET byla vydána důležitá aktualizace 13103, která opravuje neopodstatněné blokování některých webových stránek. Aktualizace, která tento nedostatek řeší, je uvolněna a bude stažena automaticky.

30.11.2015

Pokud se chystáte pořídit novou grafickou kartu ze stáje AMD nebo NVIDIA, doporučujeme s nákupem počkat. Obě firmy se chystají zlevnit některé řady svých grafických karet, slevy by se měli projevit v prosinci také u nás v ČR.

>> Starší aktuality

iEdit Copyright 2012 © Altercom s.r.o.